General, Report, Tip

Greenhouse

­čçČ­čçž I just noticed that I have already built my new greenhouse in April, but I have hardly reported about my favorite place so far. Now the greenhouse has accompanied me for a summer and deserves to be introduced.

Greenhouse attached to the shed. The grass is still brown from the summer drought.

The greenhouse has been placed at the shed in the back of the garden near the chickens. It is not only very sunny there, but the canopy construction of the shed also provides more space in the greenhouse. The greenhouse is constructed in such that it should normally be attached to a house wall. However, by means of an extra frame the greenhouse has been attached to the canopy in such a way that the space under the canopy extends the greenhouse to the back. There it is already a little too gloomy for the plants, but it is still bright enough to place a working table.

When you enter the greenhouse, the bright area is equipped with two boxes and a table that can hold plants. In spring, the boxes are covered and shelves are placed on them, so that there is enough space for growing. During the summer the shelves are removed and sensitive plants are planted in the boxes. In the photos you can still see the shade mats that I hung up in the summer to protect the plants. It has become over 40 degrees there even with the shading.

In the back part under the canopy of the shed is a lounge bench in one corner. Here, I can sit in spring and autumn and read in my garden books, plan, or write something for the blog. This is a real luxury thing and shows that my greenhouse is also a place to relax. Otherwise the space could certainly be used more efficiently – by the way, this can be said in general about my kitchen garden. In that corner, you can also see how the sides of the canopy were closed. Another wall has been built, the upper part contains a window so it doesn’t get too dark there.

In the other corner under the roof is my work table. I try to keep it as clean as possible. It is not only annoying to work in the dirt, it is also not good for the plants. Pathogens such as fungi or bacteria can be transferred to young plants and cause lasting damage to the plant. That’s why I have hand brushes, shovels and even a rag around my workplace. Under the table I have a bucket for normal waste and one for compostable plant waste.

What you can also see on the photo is my water supply. It is very practical that the greenhouse is attached to the shed, because this way I can easily put water from the shed into the greenhouse. In winter the water is of course turned off. To water the greenhouse there is always a shower with a long handle (watering device) on the shelf.

On the shelf itself I have pots and other equipment. There, I also have my notes, a collection of plant labels with care instructions and a few well-sealed seed containers.

Most of all I love the smell in the greenhouse! I have a fig plant standing in the corner next to the door which is smelling amazing! Now, with the herbs inside the greenhouse it is getting even better.


­čçę­čç¬ Mir ist gerade aufgefallen, dass ich im April bereits mein neues Gew├Ąchshaus gebaut habe, aber bisher von meinem Lieblingsplatz kaum berichtet habe. Nun hat mich das H├Ąuschen einen Sommer lang begleitet und verdient es, vorgestellt zu werden.

Das Gew├Ąchshaus ist an den Schuppen im hinteren Teil des Gartens nahe der H├╝hner aufgestellt worden. Dort ist es nicht nur sehr sonnig, sondern die Vordachkonstruktion des Schuppens sorgt im Gew├Ąchshaus auch f├╝r mehr Raum. Das Gew├Ąchshaus ist so konstruiert, dass es eigentlich an eine Hauswand angebaut wird. Durch einen extra Rahmen wurde das Haus jedoch so am Vordach angebracht, dass der Raum unter dem Vordach das Gew├Ąchshaus nach hinten erweitert. Dort ist es zwar f├╝r die Pflanzen schon ein wenig dunkel, aber es ist noch hell genug, um einen Arbeitsplatz zu platzieren.

Wenn man das Gew├Ąchshaus betritt so ist der helle Bereich mit zwei K├Ąsten und einem Tisch ausgestattet, auf bzw. in denen Pflanzen Platz haben. Im Fr├╝hjahr werden die K├Ąsten abgedeckt und es werden Regale auf ihnen aufgestellt, damit genug Platz ist f├╝r die Anzucht. ├ťber den Sommer werden die Regale abgenommen und empfindliche Pflanzen in die K├Ąsten gepflanzt. Auf den Fotos sind noch die Schattenmatten zu sehen, die ich im Sommer aufgeh├Ąngt habe, um die Pflanzen zu sch├╝tzen. Es ist dort auch mit der Verschattung ├╝ber 40 Grad warm geworden.

Im hinteren Teil unter dem Vordach des Schuppens steht in einer Ecke eine Loungebank. Hier kann ich im Fr├╝hjahr und Herbst sitzen und in meinen Gartenb├╝chern lesen und planen oder etwas f├╝r den Blog schreiben. Das ist ein wahrer Luxus und zeigt, dass mein Gew├Ąchshaus auch ein Wohlf├╝hlort zum Entspannen ist. Ansonsten k├Ânnte der Platz sicher effizienter genutzt werden – das kann man ├╝brigens generell ├╝ber meinen Nutzgarten sagen. Dort kann man auch sehen, wie die Seiten des Vordachs geschlossen wurden. Es wurde eine weitere Wand aufgebaut, dessen oberer Bereich ein Fenster enth├Ąlt damit es nicht zu dunkel wird.

In der anderen Ecke unter dem Dach steht mein Arbeitstisch. Diesen versuche ich so sauber wie m├Âglich zu halten. Es ist nicht nur nervig im Dreck zu arbeiten, es ist auch nicht gut f├╝r die Pflanzen. Erreger wie Pilze oder Bakterien k├Ânnen auf junge Pflanzen ├╝bertragen werden und die Pflanze nachhaltig sch├Ądigen. Daher h├Ąngen rund um meinen Arbeitsplatz Handfeger, Schaufel und sogar ein Lappen. Unter dem Tisch habe ich einen Eimer f├╝r normalen Abfall und einen f├╝r kompostierbare Pflanzenabf├Ąlle.

Was man auf dem Foto auch sehen kann ist meine Wasserversorgung. Es ist sehr praktisch, dass das Gew├Ąchshaus an den Schuppen angebaut wurde, denn so kann ich einfach Wasser aus dem Schuppen in das Gew├Ąchshaus legen. Im Winter ist das Wasser nat├╝rlich abgestellt. um Gie├čen h├Ąngt am Regal immer eine Brause mit langem Griff (Gie├čger├Ąt) bereit.

Im Regal selber habe ich T├Âpfe und weitere Ger├Ąte liegen. Dort habe ich auch meine Notizen, eine Sammlung von Pflanzenetiketten mit Pflegehinweisen und ein paar gut verschlossene Samenbeh├Ąlter.

Am meisten liebe ich den Geruch im Gew├Ąchshaus! Ich habe eine Feigenpflanze, die in der Ecke neben der T├╝r steht und unglaublich duftet! Mit den Kr├Ąutern im Gew├Ąchshaus wird es bestimmt noch besser.


­čç│­čç▒ Het viel me net op dat ik mijn nieuwe kas al in april heb gebouwd, maar ik heb tot nu toe nauwelijks verslag gedaan van mijn favoriete plek. Nu heeft de kas mij een zomer lang begeleid en verdient het een goede introductie.

De kas is geplaatst bij de schuren achterin de tuin bij de kippen. Niet alleen is het er erg zonnig, maar de luifelconstructie van de schuur zorgt ook voor meer ruimte in de kas. De kas is zo gebouwd dat deze daadwerkelijk aan een muur van een huis is bevestigd. Door middel van een extra frame is de kas echter zo aan de luifel bevestigd dat de ruimte onder de luifel de kas naar achteren toe uitsteekt. Daar is het al een beetje donker voor de planten, maar het is nog steeds helder genoeg om een werkplek te maken.

Wanneer je de kas binnenkomt, is de lichte ruimte voorzien van twee bakken en een tafel, waarop of waarin planten kunnen worden geplaatst. In het voorjaar worden de kisten afgedekt en worden er planken op geplaatst, zodat er voldoende ruimte is om te groeien. In de zomer worden de planken verwijderd en worden gevoelige planten in de bakken geplant. Op de foto’s kun je nog steeds de schaduwmatten zien die ik in de zomer heb opgehangen om de planten te beschermen. Het is daar ook warm geworden met in de schaduw meer dan 40 graden.

In het achterste gedeelte onder de luifel van de schuur staat in een hoek een loungebank. Hier kan ik in het voor- en najaar zitten en in mijn tuinboeken lezen en plannen maken of iets schrijven voor de blog. Dit is een echte luxe en laat zien dat mijn kas ook een plek is om te ontspannen. Anders zou de ruimte zeker effici├źnter kunnen worden gebruikt – dit kan overigens in het algemeen worden gezegd over mijn moestuin. Daar kun je ook zien hoe de zijkanten van de luifel zijn gesloten. Er werd een extra wand gebouwd, waarvan het bovenste deel een raam bevat zodat het niet te donker wordt.

In de andere hoek onder het dak staat mijn werktafel. Ik probeer het zo schoon mogelijk te houden. Het is niet alleen vervelend om in het vuil te werken, het is ook niet goed voor de planten. Ziekteverwekkers zoals schimmels of bacteri├źn kunnen op jonge planten worden overgedragen en blijvende schade aan de plant veroorzaken. Daarom heb ik handkwasten, schoppen en zelfs een poetsdoek rond mijn werkplek. Onder de tafel heb ik een emmer voor normaal afval en een voor composteerbaar plantenafval.

Wat je ook op de foto kunt zien is mijn watervoorziening. Het is heel praktisch dat de kas aan de schuur is bevestigd, want zo kan ik eenvoudig water vanuit de schuur in de kas brengen met een waterslang. In de winter wordt het water natuurlijk uitgeschakeld. Om de kas te besproeien staat er altijd een douche met een lange steel (besproeiingsapparaat) op de plank.

Op de plank zelf heb ik potten en andere apparatuur liggen. Daar heb ik ook mijn aantekeningen, een verzameling plantenetiketten met verzorgingsinstructies en een paar goed gesloten zaadcontainers.

Ik hou het meest van de geur in de kas! Ik heb een vijgenplant in de hoek naast de deur die ongelooflijk lekker ruikt! Met de kruiden in de kas wordt dat nog beter.